Vedtægter for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta

 

 

 

Vedtægter for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta

 


§ 1 Navn og adresse
 

Foreningens navn er ’Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta’ med binavnene ’DFOI’ og ’The Danish Osteogenesis Imperfecta Society’.

 

Foreningen er stiftet den 5. juni 1982.

 

Foreningens hjemsted er formandens adresse i Danmark.

 

 

§ 2 Formål

 

Foreningen er en for Danmark, Grønland og Færøerne dækkende organisation for alle, der har osteogenesis imperfecta (OI) eller som er interesseret i OI. 

 

Det er foreningens formål:

 • at udøve rådgivende, oplysende og hjælpsom virksomhed til alle, der har OI og deres 
     familier.
 • at udbrede kendskabet til OI på sygehuse og andre behandlende institutioner.

·  at arbejde for, at myndighederne skal få kendskab til OI og gruppens specielle 
   problemer.

 • at fremme den sundhedsfaglige behandling af og forskning i OI.
 • at arbejde for kontakt til tilsvarende foreninger i Danmark og andre lande.

 

§ 3 Medlemskaber

 

§ 3.1 Aktivt medlemskab

 

Ret til aktivt medlemskab har alle myndige personer, som har OI eller har et sjældent syndrom, der er klinisk nært beslægtet med OI samt personer, der er, eller har været, forældre, børn, søskende eller ægtefæller til disse.

 

§ 3.2 Støttemedlemskab

 

Alle kan optages som støttemedlem.

 

§ 4 Eksklusion
 

Et medlem, der modarbejder eller på anden måde skader foreningen, kan ekskluderes af bestyrelsen. Beslutningen om eksklusion skal være skriftligt begrundet. 

 

Beslutningen om eksklusion kan af det pågældende medlem skriftligt indankes for den kommende generalforsamling. 
 

§ 5 Kontingent

 

Medlemskontingent opkræves årligt senest den 1. marts.

 

 

Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.
 

§ 6 Økonomi

 

Foreningens økonomiske grundlag søges så vidt mulig dækket ved søgning af private og offentlige midler.

 

Foreningens likvide formue skal placeres på konto i et dansk pengeinstitut. 

 

Udlån af formuen er ikke tilladt.

 

§ 7 Regnskab

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 

Foreningens revisor skal være statsautoriseret.

 

§ 8 Bestyrelsen

 

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 9 medlemmer og 1-4 suppleanter.

 

 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år, dog således, at halvdelen er på valg hvert 2. år.

 

Suppleanter vælges for et år ad gangen. 

 

Bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Danmark, myndige og medlem jfr. § 3.1. 

 

Genvalg kan finde sted. 
 

§ 9 Bestyrelsesopgaver 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger blandt bestyrelsens medlemmer, næstformand og sekretær.


Formanden og kassereren vælges ved direkte valg på generalforsamlingen, men er ikke på valg samme år. Formand i ulige år og kasserer i lige år.

 

Bestyrelsen antager en ekstern statsautoriseret revisor til revision og kontrol af foreningens regnskaber.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ½ af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

Bestyrelsesmedlemmer, der er forhindret til møde, kan efter anmodning tilkobles på anden vis. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne skal senest 2 uger før mødet have skriftlig indkaldelse til bestyrelsesmøder, vedlagt dagsorden. 

 

 

Bestyrelsesmøder skal afholdes i Danmark, og afholdes mindst 2 gange årligt, eller når formanden eller et flertal i bestyrelsen ønsker det. 

 

Bestyrelsen skal føre protokol.

 

§ 10 Tegning og prokura

 

Bestyrelsen tegnes af formanden, i forening med ét yderligere bestyrelsesmedlem eller næstformand i forening med ét yderligere bestyrelsesmedlem.

 

Bestyrelsen kan meddele prokura.


 

§ 11 Fagpersoner

 

Til foreningen knyttes fagpersoner, der bistår foreningen med viden om forsknings- og behandlingsmæssige resultater og fremskridt. 

 

§ 12 Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest den 1. juni på et sted, som fastsættes af bestyrelsen.

 

Indkaldelse med dagsorden skal oplyses alle medlemmer senest 3 uger før mødet.

 

Der føres protokol for det på generalforsamlinger passerede.

 

§ 12.1 Generalforsamling

Bestyrelsen kan beslutte, at en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling helt eller delvist skal gennemføres fysisk eller digitalt.

Bestyrelsen kan beslutte, at en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling udsættes helt eller delvist, såfremt det ikke er muligt eller forsvarligt at gennemføre fysisk eller digitalt.

Såfremt en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling udsættes, fortsætter bestyrelsen indtil generalforsamling afholdes og eventuelle valg afholdes. 

Bestyrelsen skal holde sig indenfor et for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfectas sædvanligt driftsbudget. 

Bestyrelsen skal sikre, at Dansk Forening for Osteogenesis Imperfectas administreres bedst muligt i henhold til foreningens interesser og forpligtelser. 

 

 

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt; og skal afholdes, hvis 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt til formanden fremsætter krav herom med motiveret dagsorden. 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 2 måneder efter anmodningen.

 

Der føres protokol for det på generalforsamlinger passerede.

 

§ 14 Adgang

 

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer og støttemedlemmer, der har betalt kontingent, samt de i § 11 nævnte fagpersoner. 

 

§ 15 Forslag til beslutning

 

Medlemmer, der ønsker sager til beslutning på dagsordenen, må meddele bestyrelsen dette skriftligt, senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

§ 16 Dagsorden for generalforsamling
 

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen:
 • Formand (ulige år)
  -            Kasserer (lige år)
 • 3 medlemmer (ulige år)
 • 4 medlemmer (lige år)

Valg af suppleanter:

 • 1-4 suppleanter (alle år)
 1. Eventuelt

 

§ 17 Stemmeret

 

På generalforsamlingen har hvert Aktivt Medlemskab, jfr. § 3.1, én stemme. Værgen kan stemme på vegne af umyndige medlemmer jfr. § 3.1. 

 

Støttemedlemmer og fagpersoner har ikke stemmeret, men har tale- og forslagsret.


Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Stemmeberettigede medlemmer kan afgive stemme via fuldmagt til andet stemmeberettiget medlem, der er til stede på generalforsamlingen.

 

En person kan ikke modtage mere end 3 fuldmagter.

 

 

§ 18 Ændring af vedtægterne

 

Ændringer af vedtægterne skal vedtages med 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

 

Skriftligt forslag til ændringer af vedtægterne, skal udsendes til medlemmerne senest sammen med indkaldelsen.

 

 

§ 19 Opløsning af foreningen


Opløsning af foreningen kan kun ske, såfremt der på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 6 ugers mellemrum blandt de fremmødte er 2/3 flertal herfor. 

 

Foreningens formue og øvrige aktiver skal i tilfælde af opløsning tilfalde en lignende patientforening med et almennyttigt formål som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land. 

 

De hermed foreliggende vedtægter, er senest revideret og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling.

 

 

 

 

Dato:           Den 15. oktober 2022

Sted:            Zoom

 

De hermed foreliggende vedtægter, er senest revideret og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling.

 

 

 

 

Hans-Helge Svendsen
dirigent

 

Karsten Jensen
formand