Vedtægter

§ 1 Navn og adresse
 

Foreningens navn er ’Dansk forening for Osteogenesis Imperfecta’ med binavnene ’DFOI’ og ’The Danish Osteogenesis Imperfecta Society’.

Foreningen er stiftet den 5. juni 1982.

Foreningens hjemsted er formandens adresse i Danmark.

 

§ 2 Formål

Foreningen er en for Danmark, Grønland og Færøerne dækkende organisation for alle, der har Osteogenesis Imperfecta (OI) eller som er interesseret i OI. 

Det er foreningens formål:

 • at udøve rådgivende, oplysende og hjælpsom virksomhed til alle, der har OI og deres 
  familier.
 • at udbrede kendskabet til OI på sygehuse og andre behandlende institutioner.

·  at arbejde for, at myndighederne skal få kendskab til OI og gruppens specielle 
problemer.

 • at fremme den sundhedsfaglige behandling af og forskning i OI.
 • at arbejde for kontakt til tilsvarende foreninger i Danmark og andre lande.

 

§ 3 Medlemskaber

§ 3.1 Aktivt medlemskab

 

Ret til aktivt medlemskab har alle myndige personer, som har OI eller har et sjældent syndrom, der er klinisk nært beslægtet med OI samt personer, der er, eller har været, forældre, børn, søskende eller ægtefæller til disse.

 

§ 3.2 Støttemedlemskab

Alle kan optages som støttemedlem.

 

§ 4 Eksklusion
 

Et medlem, der modarbejder eller på anden måde skader foreningen, kan ekskluderes af bestyrelsen. Beslutningen om eksklusion skal være skriftligt begrundet. 

Beslutningen om eksklusion kan af det pågældende medlem skriftligt indankes for den kommende generalforsamling. 

 

§ 5 Kontingent

 

Medlemskontingent betales årligt senest den 1. marts.
Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.


 

§ 6 Økonomi

Foreningens økonomiske grundlag søges så vidt mulig dækket ved søgning af private og offentlige midler.

Foreningens likvide formue skal placeres på konto i et dansk pengeinstitut. 

Udlån af formuen er ikke tilladt.

 

§ 7 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Foreningens revisor skal være statsautoriseret.

 

§ 8 Bestyrelsen

 

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 9 medlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år, dog således, at halvdelen er på valg hvert 2. år.

Suppleanter vælges for et år ad gangen. 

Bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Danmark, myndige og medlem jfr. § 3.1. 

Genvalg kan finde sted. 

 

§ 9 Bestyrelsesopgaver 

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger blandt bestyrelsens medlemmer, næstformand, kasserer og sekretær.

Formanden vælges ved direkte valg på generalforsamlingen.

Bestyrelsen antager en ekstern statsautoriseret revisor til revision og kontrol af foreningens regnskaber.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ½ af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsesmedlemmer, der er forhindret til møde, kan efter anmodning tilkobles på anden vis. 

Bestyrelsesmedlemmerne skal senest 2 uger før mødet have skriftlig indkaldelse til bestyrelsesmøder, vedlagt dagsorden. 

Bestyrelsesmøder skal afholdes i Danmark, og afholdes mindst 2 gange årligt, eller når formanden eller et flertal i bestyrelsen ønsker det. 

Bestyrelsen skal føre protokol.

 

§ 10 Tegning og prokura

Bestyrelsen tegnes af formanden i forening med tre bestyrelsesmedlemmer eller næstformanden i forening med tre bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§ 11 Fagpersoner

Til foreningen knyttes fagpersoner, der bistår foreningen med viden om forsknings- og behandlingsmæssige resultater og fremskridt. 

 

§ 12 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest d. 1/6 på et sted, som fastsættes af bestyrelsen.

Indkaldelse med dagsorden skal oplyses alle medlemmer senest 3 uger før mødet.

Der føres protokol for det på generalforsamlinger passerede.

 

§ 13 Ekstraordinærgeneralforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt; og skal afholdes, hvis 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt til formanden fremsætter krav herom med motiveret dagsorden. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 2 måneder efter anmodningen.

Der føres protokol for det på generalforsamlinger passerede.

 

§ 14 Adgang

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer og støttemedlemmer, der har betalt kontingent, samt de i § 11 nævnte fagpersoner. 

 

§ 15 Forslag til beslutning

Medlemmer, der ønsker sager til beslutning på dagsordenen, må meddele bestyrelsen dette skriftligt, senest 4 uger før generalforsamlingen.§ 16 Dagsorden for generalforsamling

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen:
 • Formand (ulige år)
 • 3 medlemmer (ulige år)
 • 5 medlemmer (lige år)

Valg af suppleanter:

 • 2 suppleanter (alle år)
 1. Eventuelt

 

§ 17 Stemmeret

På generalforsamlingen har hvert Aktivt Medlemskab, jfr. § 3.1, én stemme. Værgen kan stemme på vegne af umyndige medlemmer jfr. § 3.1. 

Støttemedlemmer og fagpersoner har ikke stemmeret, men har tale- og forslagsret.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stemmeberettigede medlemmer kan afgive stemme via fuldmagt til andet stemmeberettiget medlem, der er til stede på generalforsamlingen.

En person kan ikke modtage mere end 3 fuldmagter.

 

 

§ 18 Ændring af vedtægterne

 

Ændringer af vedtægterne skal vedtages med 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Skriftligt forslag til ændringer af vedtægterne, skal udsendes til medlemmerne senest sammen med indkaldelsen.

 

 

§ 19 Opløsning af foreningen

 

Opløsning af foreningen kan kun ske, såfremt der på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 6 ugers mellemrum blandt de fremmødte er 2/3 flertal herfor. 

Foreningens formue og øvrige aktiver skal i tilfælde af opløsning tilfalde en lignende patientforening med et almennyttigt formål.  

De hermed foreliggende vedtægter, er senest revideret og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

 

Dato:          Den 14. april 2018

Sted:           Scandic Hotel Sydhavn, København

 

Vedtægterne er underskrevet af:

Hans Helge Svendsen
dirigent

Karsten Jensen
formand

Rune Bang Mogense
næstformand

Patrick Lykkegaard
kasserer

Berit Landbo
sekretær

Preben W. Nielsen

Marianne Bech

Kristina-Maj Ranch

Mads Dyreberg Hald

Michael Købke

Vedtægterne kan downloades her