Nyheder

Forslag til vedtægtsændringer

11.03.2018 14:12 Forfatter: DFOI


Bestyrelsen har gennem det sidste år arbejdet med en modernisering og opdatering af foreningens vedtægter. Forslaget indeholder ikke væsentlige ændringer, bortset fra valghandlingen i §16 Dagsorden, hvor der nu lægges op til, at formandsposten i ulige år vælges direkte, hvor formandsposten førhen har været en konstituerende handling.

Download forsag som PDF her:

Dvs., generalforsamlingen vælger formanden direkte og vælges ikke længere af selve bestyrelsen.

Punktet med forslag til vedtægtsændringer behandles, som tidligere oplyst i OI-Magasinet, under punkt 5. ved DFOI’s ordinære generalforsamling:

 
lørdag den 14. april 2018 – kl. 13:30, Scandic Hotel Sydhavn,Sydhavns Plads 15, København SV
 

1.    Valg af dirigent og stemmetællere

2.    Formandens beretning for 2017

3.    Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2017 
-    Herunder fastsættelse af kontingent
4.    Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer

5.    Indkomne forslag
6.    Valg til bestyrelsen 
•    Patrick Lykkegaard     (modtager genvalg)
•    Mads Dyreberg Haldrup    (modtager genvalg)
•    Berit Landbo    
•    Kristina-Maj Ranch    (modtager genvalg)
•    Marianne Beck    (modtager genvalg)
Valg af to suppleanter – hvert år
•    pt. Kate Villadsen 
•    pt. Ann Bett Kirkebæk – (modtage ikke genvalg)

7.    Eventuelt

 

Forslag til vedtægter 2018

Vedtægter

§ 1 Navn og adresse

Foreningens navn er ”Dansk forening for Osteogenesis Imperfecta” med binavnene ”DFOI” og ”The Danish Osteogenesis Imperfecta Society”.

Foreningen er stiftet den 5. juni 1982.

Foreningens hjemsted er formandens adresse i Danmark.


§ 2 Formål

Foreningen er en for Danmark, Grønland og Færøerne dækkende organisation for alle, der har Osteogenesis Imperfecta (OI) eller som er interesseret i OI. 

Det er foreningens formål:
•    at udøve rådgivende, oplysende og hjælpsom virksomhed til alle, der har OI og deres 
   familier.
•    at udbrede kendskabet til OI på sygehuse og andre behandlende institutioner.
•    at arbejde for, at myndighederne skal få kendskab til OI og gruppens specielle 
   problemer.
•    at fremme den sundhedsfaglige behandling af og forskning i OI.
•    at arbejde for kontakt til tilsvarende foreninger i Danmark og andre lande.

§ 3 Medlemskaber 

§ 3.1 Aktivt medlemskab

Ret til aktivt medlemskab har alle myndige personer, som har OI eller har et sjældent syndrom, der er klinisk nært beslægtet med OI samt personer, der er, eller har været, forældre, børn, søskende eller ægtefæller til disse.

§ 3.2 Støttemedlemskab

Alle kan optages som støttemedlem.
 
§ 4 Eksklusion

Et medlem, der modarbejder eller på anden måde skader foreningen, kan ekskluderes af bestyrelsen. Beslutningen om eksklusion skal være skriftligt begrundet. 

Beslutningen om eksklusion kan af det pågældende medlem skriftligt indankes for den kommende generalforsamling. 

§ 5 Kontingent

Medlemskontingent betales årligt senest den 1. marts.

Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.

§ 6 Økonomi

Foreningens økonomiske grundlag søges så vidt mulig dækket ved søgning af private og offentlige midler.

Foreningens likvide formue skal placeres på konto i et dansk pengeinstitut. 

Beløb på over kr. 2.000,00, kan kun hæves efter bestyrelsens vedtagelse. 

Udlån af formuen er ikke tilladt.

§ 7 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Foreningens revisor skal være statsautoriseret.

§ 8 Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 9 medlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år, dog således, at halvdelen er på valg hvert 2. år.

Suppleanter vælges for et år ad gangen. 

Bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Danmark, myndige og medlem jfr. § 3.1. 

Genvalg kan finde sted. 

§ 9 Bestyrelsesopgaver 

Bestyrelsen konstituerer sig på selv og vælger blandt bestyrelsens medlemmer, næstformand, kasserer og sekretær.

Formanden vælges ved direkte valg på generalforsamlingen.

Bestyrelsen antager en ekstern statsautoriseret revisor til revision og kontrol af foreningens regnskaber.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ½ af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsesmedlemmer, der er forhindret til møde, kan efter anmodning tilkobles på anden vis. 

Bestyrelsesmedlemmerne skal senest 2 uger før mødet have skriftlig indkaldelse til bestyrelsesmøder, vedlagt dagsorden. 

Bestyrelsesmøder skal afholdes i Danmark, og afholdes mindst 2 gange årligt, eller når formanden eller et flertal i bestyrelsen ønsker det. 

Bestyrelsen skal føre protokol.


§ 10 Tegning og prokura

Bestyrelsen tegnes af formanden i forening med tre bestyrelsesmedlemmer eller næstformanden i forening med tre bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11 Fagpersoner

Til foreningen knyttes fagpersoner, der bistår foreningen med viden om forsknings- og behandlingsmæssige resultater og fremskridt. 

§ 12 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest d. 1/6 på et sted, som fastsættes af bestyrelsen.

Indkaldelse med dagsorden og skal oplyses alle medlemmer senest 3 uger før mødet.


§ 13 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt; og skal afholdes, hvis 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt til formanden fremsætter krav herom med motiveret dagsorden. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 2 måneder efter anmodningen.

Der føres protokol for det på generalforsamlinger passerede.

§ 14 Adgang

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer og støttemedlemmer, der har betalt kontingent, samt de i § 11 nævnte fagpersoner. 

§ 15 Forslag til beslutning

Medlemmer, der ønsker sager til beslutning på dagsordenen, må meddele bestyrelsen dette skriftligt, senest 4 uger før generalforsamlingen.

§ 16 Dagsorden for generalforsamling

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.    Valg af dirigent og stemmetællere
2.    Formandens beretning
3.    Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4.    Indkomne forslag
5.    Valg til bestyrelsen:
-    Formand (ulige år)
-    3 medlemmer (ulige år)
-    5 medlemmer (lige år)
Valg af suppleanter:
-    2 suppleanter (alle år)
6.    Eventuelt

§ 17 Stemmeret

På generalforsamlingen har hvert Aktivt Medlemskab, jfr. § 3.1, én stemme. Værgen kan stemme på vegne af umyndige medlemmer jfr. § 3.1. 

Støttemedlemmer og fagpersoner har ikke stemmeret, men har tale- og forslagsret.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stemmeberettigede medlemmer kan afgive stemme via fuldmagt til andet stemmeberettiget medlem, der er til stede på generalforsamlingen.

En person kan ikke modtage mere end 3 fuldmagter.

 
§ 18 Ændring af vedtægterne

Ændringer af vedtægterne skal vedtages med 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Skriftligt forslag til ændringer af vedtægterne, skal udsendes til medlemmerne senest sammen med indkaldelsen.

 
§ 19 Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan kun ske, såfremt der på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 6 ugers mellemrum blandt de fremmødte er 2/3 flertal herfor. 

Foreningens formue og øvrige aktiver skal i tilfælde af opløsning tilfalde en lignende patientforening med et almennyttigt formål.  

De hermed foreliggende vedtægter, er senest revideret og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

 

Dato:     Den 14. april 2018
Sted:     Scandic Hotel Sydhavn, København

 

 

 


Nuværende vedtægter


§ 1  Navn og adresse
Foreningens navn er “Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta” med binavnene “DFOI” og “The Danish Osteogenesis Imperfecta Society “.
 
Foreningens hjemsted er formandens adresse i Danmark.
 
§ 2  Formål
Foreningen er en for Danmark, Grønland og Færøerne dækkende organisation for alle, der har Osteogenesis Imperfecta (OI) eller som er interesseret i OI.
 
Det er foreningens formål:
at udøve rådgivende, oplysende og hjælpsom virksomhed til alle, der har OI og deres familier.
at udbrede kendskabet til OI på sygehuse og andre behandlende institutioner.
at arbejde for, at myndighederne skal få kendskab til OI og gruppens specielle problemer.
at fremme den sundhedsfaglige behandling af og forskning i OI.
at arbejde for kontakt til tilsvarende foreninger i Danmark og andre lande.
 
§ 3  Medlemskab
Ret til medlemskab har alle personer, som har OI eller et sjældent syndrom, der er klinisk nært beslægtet med OI samt myndige personer, der er, eller har været, forældre, børn, søskende eller ægtefæller til disse.
 
§ 4
Alle kan optages som støttemedlemmer.
 
§ 5
Et medlem, der modarbejder eller på anden måde skader foreningen, kan ekskluderes af bestyrelsen.
Beslutning om eksklusion skal være skriftligt begrundet.
Beslutning om eksklusion kan af det pågældende medlem skriftligt indankes for den kommende generalforsamling.
 
§ 6  Kontingent
Medlemskontingent betales årligt, med frist den 1. marts.
Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.
 
§ 7  Økonomi
Foreningens økonomiske grundlag søges så vidt mulig dækket ved søgning af private og offentlige midler.
Foreningens likvide formue skal placeres på konto i et dansk pengeinstitut.
Beløb på over kr. 2.000,00, kan kun hæves efter bestyrelsens vedtagelse.
Udlån af formuen er ikke tilladt.
 
§ 8  Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal afleveres til foreningens revisor inden den 15. februar.
Foreningens revisor skal være statsautoriseret.
 
§ 9  Bestyrelsen
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af
9 medlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år således, at halvdelen er på valg hvert 2. år.
Første gang vælges alle for 2 år, og det afgøres ved lodtrækning, hvem der er på valg følgende år.
Suppleanter vælges for et år.
Bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Danmark, myndige og medlemmer jfr. § 3.
Genvalg kan finde sted.
 
§ 10
Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger blandt bestyrelsens medlemmer formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen antager ekstern Statsautoriseret revisor til revision og kontrol af foreningens regnskaber.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1/2 af bestyrelsen er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Et bestyrelsesmedlem, der er forhindret i at møde, kan efter anmodning tilkobles telefonen.
Bestyrelsesmedlemmerne skal, senest 2 uger før et bestyrelsesmøde have en skriftlig indkaldelse, vedlagt dagsorden.
Bestyrelsesmøder skal afholdes i Danmark, og afholdes mindst 2 gange årligt, eller når formanden eller et flertal i bestyrelsen ønsker det.
Bestyrelsen skal føre protokol.
 
§ 11  Tegning og prokura
Bestyrelsen tegnes af formanden i forening med tre bestyrelsesmedlemmer, eller næstformanden i forening med tre bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
 
§ 12  Fagpersoner
Til foreningen knyttes fagpersoner, der bistår foreningen med viden om forsknings- og behandlingsmæssige resultater og fremskridt.
 
§ 13  Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest den 1. juni på et sted, som fastsættes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt; og skal afholdes, hvis 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt til formanden fremsætter krav herom med motiveret dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 2 måneder efter anmodningen.
Der føres protokol for det på generalforsamlingerne passerede.
 
§ 14
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer og støttemedlemmer, der har betalt kontingent, samt de i § 11 nævnte fagpersoner.
Indkaldelse med dagsorden og udkast til årsregnskab, skal tilsendes alle medlemmer senest 3 uger før mødet.
 
§ 15
Medlemmer, der ønsker sager til beslutning på dagsordenen, må meddele bestyrelsen dette skriftligt, senest 4 uger før generalforsamlingen.
 
§ 16
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Eventuelt

§ 17
På generalforsamlingen har hvert medlemskab, jfr. § 3, én stemme.
Værgen kan stemme på vegne af umyndige medlemmer.
Støttemedlemmer og fagpersoner har ikke stemmeret, men har tale- og forslagsret.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stemmeberettigede medlemmer kan stemme via fuldmagt til et andet medlem, der er til stede på generalforsamlingen.
En person kan ikke modtage mere end 3 fuldmagter.
 
§ 18
Ændring af vedtægterne skal vedtages med mindst 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
Skriftligt forslag til ændringer af vedtægterne, skal udsendes til medlemmerne senest sammen med indkaldelsen.
 
§ 19
Opløsning af foreningen kan kun ske, såfremt der på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 6 ugers mellemrum blandt de fremmødte er 2/3 flertal herfor.
Foreningens formue og øvrige aktiver skal i tilfælde af opløsning tilfalde en lignende patientforening med et almentnyttigt formål.
Vedtaget på ordinær generalforsamling, den 10. april 2011.

 

GemGem

GemGem

Støt vores landsindsamling

 


 

Støt DFOI via DrugStars

Begivenheder

21.07.19

 • 15:00-10:00 Sommerlejr (hus MED person med OI under 25)

  Vælge denne, hvis der ER én med OI under 25, som skal bo i huset.

 • 15:00-10:00 Sommerlejr (hus UDEN person med OI under 25)

  Vælge denne, hvis IKKE der er én med OI under 25, som skal bo i huset. 

28.07.19

 • 15:00-10:00 Sommerlejr (hus MED person med OI under 25)

  Vælge denne, hvis der ER én med OI under 25, som skal bo i huset.

 • 15:00-10:00 Sommerlejr (hus UDEN person med OI under 25)

  Vælge denne, hvis IKKE der er én med OI under 25, som skal bo i huset. 

DFOI

C/o. Karsten Jensen

Vestervej 15

6880 Tarm

Tlf: (+45) 70 20 70 85
kj@dfoi.dk

CVR: 130 180 06