Vedtægter

 

§ 1  Navn og adresse
Foreningens navn er “Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta” med binavnene “DFOI” og “The Danish Osteogenesis Imperfecta Society “.

 

Foreningens hjemsted er formandens adresse i Danmark.

 

§ 2  Formål
Foreningen er en for Danmark, Grønland og Færøerne dækkende organisation for alle, der har Osteogenesis Imperfecta (OI) eller som er interesseret i OI.

 

Det er foreningens formål:

 • at udøve rådgivende, oplysende og hjælpsom virksomhed til alle, der har OI og deres familier.
 • at udbrede kendskabet til OI på sygehuse og andre behandlende institutioner.
 • at arbejde for, at myndighederne skal få kendskab til OI og gruppens specielle problemer.
 • at fremme den sundhedsfaglige behandling af og forskning i OI.
 • at arbejde for kontakt til tilsvarende foreninger i Danmark og andre lande.

 

§ 3  Medlemskab
Ret til medlemskab har alle personer, som har OI eller et sjældent syndrom, der er klinisk nært beslægtet med OI samt myndige personer, der er, eller har været, forældre, børn, søskende eller ægtefæller til disse.

 

§ 4
Alle kan optages som støttemedlemmer.

 

§ 5
Et medlem, der modarbejder eller på anden måde skader foreningen, kan ekskluderes af bestyrelsen.

Beslutning om eksklusion skal være skriftligt begrundet.

Beslutning om eksklusion kan af det pågældende medlem skriftligt indankes for den kommende generalforsamling.

 

§ 6  Kontingent
Medlemskontingent betales årligt, med frist den 1. marts.

Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.

 

§ 7  Økonomi
Foreningens økonomiske grundlag søges så vidt mulig dækket ved søgning af private og offentlige midler.

Foreningens likvide formue skal placeres på konto i et dansk pengeinstitut.

Beløb på over kr. 2.000,00, kan kun hæves efter bestyrelsens vedtagelse.

Udlån af formuen er ikke tilladt.

 

§ 8  Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet skal afleveres til foreningens revisor inden den 15. februar.

Foreningens revisor skal være statsautoriseret.

 

§ 9  Bestyrelsen
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af

9 medlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år således, at halvdelen er på valg hvert 2. år.

Første gang vælges alle for 2 år, og det afgøres ved lodtrækning, hvem der er på valg følgende år.

Suppleanter vælges for et år.

Bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Danmark, myndige og medlemmer jfr. § 3.

Genvalg kan finde sted.

 

§ 10
Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger blandt bestyrelsens medlemmer formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen antager ekstern Statsautoriseret revisor til revision og kontrol af foreningens regnskaber.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1/2 af bestyrelsen er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Et bestyrelsesmedlem, der er forhindret i at møde, kan efter anmodning tilkobles telefonen.

Bestyrelsesmedlemmerne skal, senest 2 uger før et bestyrelsesmøde have en skriftlig indkaldelse, vedlagt dagsorden.

Bestyrelsesmøder skal afholdes i Danmark, og afholdes mindst 2 gange årligt, eller når formanden eller et flertal i bestyrelsen ønsker det.

Bestyrelsen skal føre protokol.

 

§ 11  Tegning og prokura
Bestyrelsen tegnes af formanden i forening med tre bestyrelsesmedlemmer, eller næstformanden i forening med tre bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§ 12  Fagpersoner

Til foreningen knyttes fagpersoner, der bistår foreningen med viden om forsknings- og behandlingsmæssige resultater og fremskridt.

 

§ 13  Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest den 1. juni på et sted, som fastsættes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt; og skal afholdes, hvis 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt til formanden fremsætter krav herom med motiveret dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 2 måneder efter anmodningen.

Der føres protokol for det på generalforsamlingerne passerede.

 

§ 14
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer og støttemedlemmer, der har betalt kontingent, samt de i § 11 nævnte fagpersoner.

Indkaldelse med dagsorden og udkast til årsregnskab, skal tilsendes alle medlemmer senest 3 uger før mødet.

 

§ 15
Medlemmer, der ønsker sager til beslutning på dagsordenen, må meddele bestyrelsen dette skriftligt, senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

§ 16
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse
 6. Eventuelt


§ 17
På generalforsamlingen har hvert medlemskab, jfr. § 3, én stemme.

Værgen kan stemme på vegne af umyndige medlemmer.

Støttemedlemmer og fagpersoner har ikke stemmeret, men har tale- og forslagsret.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stemmeberettigede medlemmer kan stemme via fuldmagt til et andet medlem, der er til stede på generalforsamlingen.

En person kan ikke modtage mere end 3 fuldmagter.

 

§ 18
Ændring af vedtægterne skal vedtages med mindst 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Skriftligt forslag til ændringer af vedtægterne, skal udsendes til medlemmerne senest sammen med indkaldelsen.

 

§ 19
Opløsning af foreningen kan kun ske, såfremt der på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 6 ugers mellemrum blandt de fremmødte er 2/3 flertal herfor.

Foreningens formue og øvrige aktiver skal i tilfælde af opløsning tilfalde en lignende patientforening med et almentnyttigt formål.

Vedtaget på ordinær generalforsamling, den 10. april 2011.

Signeret:
Karsten Jensen,
Berit Landbo,
Kis Holm Laursen,
Michael Købke,
Rigmor Lisbeth Justesen,
Birthe Byskov Holm,
Jens Schultz,
Preben W. Nielsen

Vedtægterne kan her downloades som PDF (2,32 mb)

Støt Landsindsamlingen via MobilePay 222 85 eller via bankoverførsel

 

Begivenheder

01.06.18

 • 11:00-12:00 Test hold

21.07.18

 • 15:00-10:00 Sommerlejr 2018

28.07.18

 • 15:00-10:00 Sommerlejr 2018

DFOI

C/o. Karsten Jensen

Vestervej 15

6880 Tarm

Tlf: (+45) 70 20 70 85
kj@dfoi.dk

CVR: 13018006