Vedtægter

§ 1. Sammenslutningens navn og adresse

1.1. Navnet er OI-Norden (osteogenesis imperfecta norden), forkortet OIN, in english, The group of  Osteogenesis Imperfecta in Norden.

 

1.2. OI-Norden er stiftet den 7. april 1992, Karlslunde Strand, Danmark.

1.3. OI-Norden er en sammenslutning af pt.:

§    Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta (DFOI)
§    Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI)
§    Osteogenesis Imperfecta -Foreningen i Finland R.F. (OIFF)
§    Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn & Ungdomar (RBU)

1.4. OI-Nordens adresse er den siddende formand/leder/ordförande.

1.5. OI-Norden er åben for alle de nordiske landes Osteogenesis Imperfecta- og lignende organisationer/grupperinger.

 

§ 2. Formål/ändamål

2.1. OI-Norden skal arbejde for:

 • at der sker informationsudveksling mellem de nationale OI organisationer/- grupperinger, først og fremmest i Norden.
 • at der arrangeres regelmæssige møder mellem de nationale OI organisationer/- grupperinger i Norden.
 • at OI bliver bedre kendt i alle de nordiske lande.
 • at det bliver muligt, at få behandling (f.eks. ortopædisk korrektion af fejlstilling, hørelsforbedrende- og hjerteoperationer) i det nordiske land, som har den bedste kompetence og største erfaring.
 • at der etableres kompetence for tekniske- og ortopædiske hjælpemidler til og for personer med OI i de nordiske lande.
 • at samarbejdet mellem de nordiske fagmiljøer, forbedres og videreudvikles.
 • at udvikle samarbejdet med andre lignende organisationer og grupperinger, først og fremmest i norden.

 

§ 3. Valg af ledelse/arbejdsudvalg/utskott

3.1. OI-Norden ledes af et arbejdsudvalg/utskott, bestående af 2 repræsentanter fra hver organisation/gruppering der udgør OI-Norden, og disse vælges/udpeges af de nationale generalforsamlinger/bestyrelser. Organisationerne/grupperingerne bør også vælge/udpege 1 suppleant/vara/bisitter.

 

3.2. Det bør undgås, at medlemsorganisationerne/grupperingerne udskifter begge repræsentanter samtidig.

3.3. OI-Nordens arbejdsudvalg/utskott vælger selv formand/leder/ordförande og næstformand/- leder/viceordförande.

3.4. Næstformand/leder/viceordförande varetager samtidig kassererfunktionen.

3.5. Sekretær/referent vælges af arbejdsudvalget/utskottet for hvert enkelt møde.

3.6. Formand/leder/ordförande og næstformand/leder/viceordförande kan vælges/udpeges fra samme land.

3.7. Arbejdsudvalg/utskott vælges/udpeges for 2 år, og kan genvælges.

 

§ 4. Økonomi & Finansiering

4.1. OI-Norden’s drift finansieres ved, et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent/- medlemsavgift fra medlemsorganisationerne/grupperingerne.

4.2. Udgifter i forbindelse med arbejdsudvalget/utskottet ophold- og rejser til møder, betales af de enkelte medlemsorganisationer/grupperinger.

4.3. Der søges om muligt økonomiske midler fra fonde og lign. til hel eller delvis finansiering af møder.

4.4. Formand/leder/ordförende og kasserer tegner tilsammen eller adskilt OI-Norden.

4.5. OI-Norden og dermed arbejdsudvalget/utskottet har regnskabspligt.

4.6. Regnskabsåret er kalenderåret.

4.7. Revision af regnskabet varetages af den valgte revisor i den organisation/gruppering, der varetager kassererfunktion, og skal foreligge revideret senest 1. marts.

4.8. Regnskabet, udsendes til arbejdsudvalgets/utskottets repræsentanter, der sender kopi til egen organisation/gruppering.

 

§ 5. Arbejdsudvalgets møder/møter

5.1. Arbejdsudvalget/utskottet skal afholde mindst ét fysisk møde, men bør afholde 2-3 møder årligt.

5.2. Telefonmøder kan afholdes.

5.3. Arbejdsudvalget/utskottet er beslutningsdygtig, når mindst 3 lande er repræsenteret ved et møde.

5.4. Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed, er formands/leders stemme afgørende.

5.5. Møder/møter kan afholdes i samarbejde med de nationale organisationer/grupperinger, f.eks. i forbindelse med deres generalforsamling/årsmøte.

5.6. Der føres referat/protokol for alle møder/møter, som efterfølgende udsendes til arbejdsudvalg/utskott, suppleanter/vara/bisitter, samt medlemsorganisationer/grupperinger.

5.7. Møder/møter skal helst afholdes på skift mellem de nordiske lande.

 

§ 6. Suverænitet

6.1. OI-Norden har ingen indflydelse på de nationale organisationers/grupperingers arbejde, og de bevarer dermed altid fuld suverænitet.

 

§ 7. Generalforsamling

7.1. OI-Norden afholder ordinær generalforsamling hvert andet år (efterår/høst). 1. gang i 1993.

7.2. Hvert land har max. 10 stemmer, uanset antal medlemsorganisationer/grupperinger og fremmødtepersoner fra hvert land.

7.3. Ved medlemskab af flere medlemsorganisationer/grupperinger fra et land, fordeles stemmerne ligeligt mellem disse.

7.4. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende 10 pkt.

1.    Godkendelse af indkaldelse og forslag til behandling under pkt. 9
2.    Valg af møteleder/dirigent, 2 referenter og 2 stemmetællere
3.    Arbejdsudvalgets/utskottets beretning for de foregående 2 år fremlægges
4.    Revideret regnskab for de foregående 2 år fremlægges
5.    Forslag til eventuelle vedtægts/stadgar ændringer
6.    Kontingent/medlemsavgift for de kommende 2 år fastsættes
7.    Forslag til arbejdsprogram for de kommende 2 år
8.    Præsentation af arbejdsudvalget/utskottet for de kommende 2 år
9.    Behandling af indkomne forslag (fra pkt.1)
10. Eventuelt (Alt kan drøftes, men intet kan besluttes)

7.5. Indkaldelse til generalforsamling og eventuelle forslag til vedtægtsændring skal udsendes til arbejdsudvalg/utskott og medlemsorganisationer/grupperinger med mindst 2 måneders varsel.

7.6. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

7.7. Der føres referat/protokol fra generalforsamlingen, som efterfølgende udsendes til arbejdsudvalget/utskottet, suppleanter/vara/bisitter, samt medlemsorganisationer/grupperinger.

7.8. Medlemsorganisationerne/grupperingerne kan selv vælge at offentliggøre generalforsamlingen for deres medlemmer.

7.9. Forslag til pkt. 9, der ønskes behandlet, skal være arbejdsudvalget/utskottet i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

7.10. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter modtaget skriftlig begæring, med motiveret dagsorden fra arbejdsudvalg/utskott, eller én medlemsorganisation/gruppering, og skal afholdes senest efterfølgende efterår/høst.

 

§ 8. Opløsning af OI-Norden

8.1. Opløsning af OI-Norden kræver 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

8.2. Ved opløsning af OI-Norden, fordeles de på tidspunktet eventuelle aktiver og passiver ligeligt mellem de organisationer/grupperinger, der er medlem af OI-Norden og som ej er i restance.

Således ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling, Stockholm 19. september 2009.

 

Preben Nielsen               Jorun Olsen

Dirigent/ordstyrer            Formand/leder

Begivenheder

20.05.17

 • 10:00-12:00 Årskursus 2017 til Voksne (18+)

  Bemærk at du er velkommen til at komme fredag aften inden Årskursus starter, men hotelværelset er ikke inkluderet i prisen. Hvis du er interesseret at få et hotelværelse fredag aften, kan du kontakte Patrick Lykkegaard på pl@dfoi.dk som vil tage kontakte til hotellet for at arrangere det.

 • 10:00-12:00 Årskursus 2017 Børn (Under18)

  Dette er tilmelding til Årskursus 2017 til børn (dvs. 0-17)

08.07.17

 • 15:00-11:00 Sommerlejr 2017

   

15.07.17

 • 15:00-11:00 Sommerlejr 2017

   

27.08.17

 • 08:00-21:00 Scientific World Congress in Norway

28.08.17

 • 08:00-21:00 Scientific World Congress in Norway

29.08.17

 • 08:00-21:00 Scientific World Congress in Norway

30.08.17

 • 08:00-21:00 Scientific World Congress in Norway

DFOI

C/o. Karsten Jensen

Vestervej 15

6880 Tarm

Tlf: (+45) 70 20 70 85